1 października - start sezonu 2017/2018!::Chcesz otrzymywać informację o zmianach na naszej stronie - zapisz się do newslettera::Nie masz z kim i/lub gdzie grać? Napisz do nas

REGULAMIN

Regulamin

Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
na sezon 2015/2016

 

1.      CEL ROZGRYWANIA LIGI

1.1       Popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców Lubonia i okolic.

1.2       Wyłonienie najlepszego zespołu siatkarskiego.

1.3       Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną.

2.      ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń.

3.      TERMIN I MIEJSCE LIGI

3.1       Rozgrywki ligowe odbywają się w soboty lub niedziele w okresie
wrzesień 2015 – czerwiec 2016 w hali sportowo-widowiskowej w Luboniu przy ulicy Hugona Kołłątaja 2 lub innej hali wyznaczonej przez organizatora.

3.1.1       Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany niezwłocznie
po zakończeniu naboru zespołów oraz ewentualnym przeprowadzeniu eliminacji i/lub turnieju o „dziką kartę”

3.1.2       Terminy i miejsca rozgrywania poszczególnych spotkań będą publikowane
na oficjalnej stronie ligi z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

4.      WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1       Zgłoszenie zespołu drogą elektroniczną w terminie podanym w komunikacie organizacyjnym przed rozpoczęciem sezonu.

4.2       Wpłacenie na konto wpisowego w wysokości 1000,00 zł od zespołu w terminie podanym przez organizatora po zakończeniu rekrutacji drużyn.

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń:
Nr konta: 95 2130 0004 2001 0532 9289 0001
Ul. 1 Maja 26a, 62-030 Luboń
Tytuł: „Nazwa drużyny” - wpisowe za LALS 2015/2016

 

4.2.1       Drużyna, która nie dokona wpłaty w podanym termie, zostanie wycofana
z rozgrywek. Jej miejsce zajmie kolejna drużyna z eliminacji.

4.2.2       Dla zespołów, które w swoich składach posiadają co najmniej 5 członków SKF Sportowy Luboń, którzy opłacili składki członkowskie za okres
co najmniej 6 miesięcy, wpisowe za LALS wynosi 800 złotych.

4.2.3       Zarząd SKF Sportowy Luboń na wniosek przedstawiciela drużyny może odroczyć płatność wpisowego, rozłożyć ją na raty lub częściowo bądź całkowicie umorzyć. Przy podejmowaniu decyzji Zarząd bierze pod uwagę
m. in. dotychczasową współpracę z drużyną, sytuację materialną zawodników oraz aspekty sportowe.

4.3       Dostarczenie organizatorowi przez osobę reprezentującą zespół formularza zgłoszeniowego przed przystąpieniem zespołu do pierwszego spotkania. Po uzgodnieniu z organizatorem, formularz może być przesłany w wersji elektronicznej.

4.3.1       Zgłoszona do rozgrywek drużyna składa się minimalnie z 6 zawodników.

4.4       Dostarczenie organizatorowi podpisanego regulaminu LALS przed przystąpieniem zespołu do pierwszego meczu.

4.5       Od zawodników poniżej 18. roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców, dostarczona organizatorowi przed przystąpieniem zespołu do pierwszego meczu.

4.6       Do gry mogą przystąpić tylko te osoby, które są podane w formularzu zgłoszeniowym.

4.6.1       Zawodnik może być zapisany tylko do jednej drużyny.

4.6.2       Organizator wprowadza możliwość zmiany przynależności do drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu. Kapitan drużyny do której zawodnik dołączył, jest zobligowany poinformować o tym fakcie organizatora, najpóźniej przed spotkaniem, w którym nowy zawodnik ma wystąpić. Należy w tym przypadku wskazać zespół, z którego zawodnik przechodzi. 

4.6.3       W przypadku pozyskania do zespołu nowego zawodnika w trakcie trwania sezonu, kapitan drużyny zobligowany jest poinformować o tym fakcie organizatora, najpóźniej przed spotkaniem, w którym nowy zawodnik ma wystąpić.

4.6.4       Przed meczem kapitan zobowiązany jest podać organizatorowi pisemnie skład zespołu. Lista zawodników wytypowanych do poszczególnych spotkań nie może przekroczyć 12 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia tożsamości zawodnika w przypadku uzasadnionej wątpliwości, iż nie został on zgłoszony do rozgrywek lub przypisany jest do innego zespołu.

4.7       Pierwsza i druga liga składa się z ośmiu zespołów.

4.7.1       W przypadku zgłoszenia się do ligi mniejszej ilości zespołów (poniżej 16) wówczas:

 • II liga będzie liczyła odpowiednio mniej zespołów,
 • organizator ma prawo do zmiany systemu rozgrywek określonego w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem iż I liga nie może liczyć mniej niż 8 zespołów. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych warunków, zespół ma prawo do wycofania się z rozgrywek
  bez konsekwencji.

4.8       W sezonie 2015/2016 do występowania w LALS uprawnione zostają zespoły, które
w poprzednim sezonie zajęły odpowiednio miejsca uprawniające do ponownej gry w tej samej klasie rozgrywkowej oraz zespoły, które uzyskały awans z II ligi, bądź zanotowały spadek do niższej klasy rozgrywkowej (zgodnie z obowiązującym systemem rozgrywek).

4.8.1       w przypadku wycofania się z rozgrywek zespołów uprawnionych do gry
w pierwszej bądź drugiej lidze, sposób ich zastąpienia zostanie podjęty przez organizatora

4.8.2       Organizator ma prawo przeprowadzić turniej o tzw. dziką kartę (turniej barażowy). Zwycięzca takiego turnieju uzyska bezpośredni awans do I lub II ligi, nawet jeżeli zgłosił się jako nowy uczestnik do rozgrywek LALS. Sposób przeprowadzenia takiego turnieju oraz drużyny , które wezmą w nim udziału określa organizator mając na uwadze system rozgrywek.

4.9       Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy drużyny. Warunkiem utrzymania prawa występowania w danej klasie rozgrywkowej jest ilość zawodników z zespołu, o zmienianej nazwie. W tym przypadku decyzję podejmuje organizator.

4.10   W przypadku podziału drużyny o zachowaniu uprawnień do gry w danej klasie rozgrywkowej decyduje większa ilość zawodników z poprzedniego składu.
W przypadku równej ilości prawo zachowania uprawnień do gry w danej klasie rozgrywkowej zachowuje zespół, w składzie którego znajduje się kapitan
z podzielonej drużyny.

4.11   W przypadku zgłoszenia się do ligi większej od zakładanej przez organizatora ilości drużyn możliwe jest przeprowadzenie eliminacji. Sposób ich przeprowadzenia, termin oraz koszt, zostanie podany po zakończeniu naboru drużyn.

4.11.1    W przypadku nie uzyskania awansu do ligi, kwota wpisowego za udział
w eliminacjach nie jest zwracana.

4.11.2    Eliminacje nie zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia się do ligi 16 lub mniej zespołów. Wówczas wszystkie zgłoszone zespoły dopuszczone zostaną do rozgrywek, po spełnieniu wymogów regulaminowych.

4.11.3    W przypadku uzyskania awansu drużyny, zobowiązana jest ona dodatkowo opłacić kwotę wpisowego do ligi, określonej w punkcie 4.1

4.12   W rozgrywkach nie mogą brać udział osoby będące zawodnikami zrzeszonymi
w związkach okręgowych PZPS (nie dotyczy osób, które nie ukończyły 18. roku życia). W przypadku, gdy w spotkaniu lub spotkaniach weźmie udział nieuprawniony zawodnik, mecze z udziałem tego zawodnika zostaną zweryfikowane, jako walkower stosując zasady tożsame jak określone w punkcie 4.22

4.13   Zespoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminów LALS i hali sportowo-widowiskowej. Kapitanowie są odpowiedzialni za zapoznanie własnej drużyny
z wyżej wymienionymi regulaminami.

SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK

4.14   W rozgrywkach prowadzonych w ramach Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki obowiązuje podział na pierwszą i drugą ligę. Dopuszcza się możliwość utworzenia trzeciej ligi po zapoznaniu się z ilością zgłoszonych, w trakcie naboru, zespołów.

4.15   Mistrzostwo Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki zdobywa drużyna, która wygra pierwszą ligę na zasadach określonych w aktualnym systemie rozgrywek.

4.16   System prowadzenia rozgrywek oraz zasady spadków i awansów określone
są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (zostanie opublikowany po zakończeniu naboru drużyn)

4.17   Spotkania są rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS, z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu.

4.18   Mecze w I i II lidze, prowadzone są do trzech wygranych setów. Punktacja wynosi:

 • za zwycięstwo w stosunku setów 3-0 i 3-1 – 3 punkty 
 • za zwycięstwo w stosunku setów 3-2 – 2 punkty
 • za porażkę w stosunku setów 2-3 – 1 punkt
 • za porażkę w stosunku setów 1-3 i 0-3 – 0 punktów

4.19    O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:

 • większa ilość zdobytych punktów,
 • lepszy stosunek setów (większa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez sety przegrane)
 • lepszy stosunek małych punktów (większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone)
 • wynik bezpośredniego spotkania.

4.20    W przypadku rozgrywania spotkań równolegle na dwóch lub trzech boiskach rozłożone będą kotary oddzielające poszczególne boiska.

4.21   W przypadku wycofania się któreś z drużyn przed zakończeniem sezonu:

4.21.1    Jeżeli dana drużyna rozegrała co najmniej 51% spotkań, dotychczasowe wyniki są utrzymywane, a zaplanowane pozostałe mecze traktowane
są jako walkowery.

4.21.2    Jeżeli dana drużyna rozegrała mniej aniżeli 51% spotkań, zarówno dotychczasowe jak i zaplanowane spotkania traktowane są jako walkowery. Jednocześnie, drużyna zostaje ukarana wykluczeniem z ligi
w kolejnym sezonie.

4.21.3    Wpisowe nie jest zwracane.

4.22   Stawiennictwo drużyny na mecz w składzie poniżej 6 zawodników lub jego zdekompletowanie poniżej tej ilości w trakcie trwania spotkania, traktowane będzie jako walkower. W tym przypadku przeciwnik wygrywa spotkanie w stosunku setów   3-0 przy punktacji każdego z nich 25-0. Jednocześnie na zespół może zostać nałożona kara porządkowa w wysokości 50 złotych, płatna na konto SKF Sportowy Luboń, do dnia rozegrania następnego spotkania. W przypadku nieuregulowania płatności zespół nie jest dopuszczony do następnego spotkania i ponownie może być nałożona kara. O nałożeniu kary decyduje organizator rozgrywek po rozpatrzeniu przyczyn niestawiennictwa.

4.23   Każdy zespół I i II ligi zobowiązany jest posiadać jednakowo kolorystycznie stroje
z numeracją. Zawodnik, którego strój będzie znacząco się różnić od pozostałych strojów bądź pozbawiony będzie numeracji, decyzją sędziego może nie zostać dopuszczony do gry. Gdy spowoduje to zdekompletowanie składu poniżej 6 zawodników, zastosowanie będzie mieć punkt 4.22

4.24    Drużyna ukarana trzecim walkowerem, zostaje wykluczona z rozgrywek LALS do końca sezonu

4.25    Spotkanie można przełożyć tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy zgodzie obu rywalizujących drużyn. Jednocześnie decyzja leży w gestii organizatorów i uzależniona jest od możliwości technicznych i organizacyjnych, a na zespół może zostać nałożony obowiązek pokrycia części kosztów poniesionych w związku
z przełożeniem meczu.

4.26   W rozgrywanych spotkaniach drużynie przysługuje jedna przerwa na żądanie
w wymiarze 30 sekund w każdym secie. O zwiększeniu ich ilości do dwóch, decyduje organizator wydając stosowny komunikat.

 

5.      SPRAWY RÓŻNE

5.1       Organizator zapewnia obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry
i nagrody.

5.2       Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora
ich wizerunku (foto, wideo) dla celów marketingowych i promocyjnych, związanych z działalnością SKF Sportowy Luboń organizatora LALS.

5.3       Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

5.4       Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.5       Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
w szatniach.

5.6       Każda osoba przebywająca na hali widowiskowo-sportowej jest zobowiązana
do przestrzegania regulaminu hali widowiskowo-sportowej.

5.7       Organizator zastrzega sobie prawo do zmian poszczególnych punktów regulaminu. O zmianach tych kapitanowie drużyn będą niezwłocznie informowani.

5.8       Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania LALS znajdują się na stronie internetowej www.lals.pl.

 

Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników
w duchu sportowej rywalizacji na boisku

 

Statystka odwiedzin: 198565
realizacja: IDcom-web.pl