XVIII kolejka spotkań - 29.04.2018::Chcesz otrzymywać informację o zmianach na naszej stronie - zapisz się do newslettera::Nie masz z kim i/lub gdzie grać? Napisz do nas

REGULAMIN

Regulamin

Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
na sezon 2017/2018

CEL ROZGRYWANIA LIGI

 1. Popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców Lubonia i okolic.

 2. Wyłonienie najlepszych zespołów siatkarskich.

 3. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń.

TERMIN I MIEJSCE LIGI

 1. Rozgrywki ligowe odbywają się w niedziele w okresie
  październik 2017 – maj 2018 w hali sportowo-widowiskowej w Luboniu przy ulicy Hugona Kołłątaja 2 lub innej hali wyznaczonej przez organizatora.

  1. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany niezwłocznie
   po zakończeniu naboru zespołów oraz ewentualnym przeprowadzeniu eliminacji.

  2. Terminy rozgrywania poszczególnych spotkań będą publikowane
   na oficjalnej stronie ligi na Facebooku oraz pod adresem www.lals.pl, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Zgłoszenie zespołu drogą elektroniczną w terminie podanym w komunikacie organizacyjnym przed rozpoczęciem sezonu.

  2. Wpłacenie na konto wpisowego w wysokości określonej komunikatem przedsezonowym, nie większego niż 1100 złotych, w terminie podanym przez organizatora po zakończeniu rekrutacji drużyn.

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń:
Nr konta: 95 2130 0004 2001 0532 9289 0001
Ul. 1 Maja 26a, 62-030 Luboń
Tytuł: na cele statutowe – nazwa drużyny

 

  1. Drużyna, która nie dokona wpłaty w podanym terminie, zostanie wycofana
   z rozgrywek. Jej miejsce zajmie kolejna uprawniona drużyna.

  2. Dla zespołów, które w swoich składach posiadają, co najmniej 5 członków SKF Sportowy Luboń, którzy opłacili składki członkowskie za okres, co najmniej 6 miesięcy, wpisowe za LALS wynosi 200zł mniej niż standardowe wpisowe dla drużyn w danej klasie rozgrywkowej.

  3. Zarząd SKF Sportowy Luboń na wniosek przedstawiciela drużyny może odroczyć płatność części wpisowego, w terminie nie dłuższym jednak niż do końca października 2017.

 1. Dostarczenie organizatorowi przez osobę reprezentującą zespół formularza zgłoszeniowego przed przystąpieniem zespołu do pierwszego spotkania i zaakceptowanie regulaminu rozgrywek.

  1. Zgłoszona do rozgrywek drużyna składa się minimalnie z 8 zawodników.

 2. Od zawodników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców, dostarczona organizatorowi przed przystąpieniem zespołu do pierwszego meczu.

 3. Do gry mogą przystąpić tylko te osoby, które są podane zarówno w formularzu zgłoszeniowym jak i w protokole meczowym.

  1. Zawodnik może być zapisany tylko do jednej drużyny.

  2. Organizator wprowadza możliwość zmiany przynależności do drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu, w okresie od 15 grudnia 2017 do 15 stycznia 2018. Kapitan drużyny, do której zawodnik dołączył, jest zobligowany poinformować o tym fakcie organizatora, najpóźniej przed spotkaniem, w którym nowy zawodnik ma wystąpić. Należy w tym przypadku wskazać zespół, z którego zawodnik przechodzi.

  3. W przypadku pozyskania do zespołu nowego zawodnika w trakcie trwania sezonu, kapitan drużyny zobligowany jest poinformować o tym fakcie organizatora, najpóźniej przed spotkaniem, w którym nowy zawodnik ma wystąpić. Zmiany w składach można dokonywać najpóźniej do zakończenia rudny zasadniczej.

  4. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia tożsamości zawodnika w przypadku uzasadnionej wątpliwości, iż nie został on zgłoszony do rozgrywek lub przypisany jest do innego zespołu. Sprawdzenie takie może dokonać także w przypadku podejrzenia, że zawodnik jest zrzeszony w PZPS lub jest niepełnoletni, bez podpisanej zgodny rodziców na udział w rozgrywkach.

 4. Pierwsza liga składa się z ośmiu zespołów, a ilość zespołów występujących w drugiej lidze uzależniona jest od ilości zgłoszeń i możliwości organizacyjnych. Szczegółowy system rozgrywek zostanie podany w odrębnym komunikacie po zakończeniu naboru. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych warunków, zespół ma prawo do wycofania się z rozgrywek bez konsekwencji.

 5. W sezonie 2017/2018 do występowania w LALS uprawnione zostają zespoły, które
  w poprzednim sezonie zajęły odpowiednio miejsca uprawniające do ponownej gry w tej samej klasie rozgrywkowej oraz zespoły, które uzyskały awans z II ligi, bądź zanotowały spadek do niższej klasy rozgrywkowej (zgodnie z obowiązującym systemem rozgrywek).

  1. W przypadku wycofania się z rozgrywek zespołów uprawnionych do gry
   w pierwszej bądź drugiej lidze, zespoły te zostaną zastąpione przez drużyny najwyżej sklasyfikowane w sezonie poprzednim.

 6. Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy drużyny. Warunkiem utrzymania prawa występowania w danej klasie rozgrywkowej jest ilość zawodników z zespołu, o zmienianej nazwie. W tym przypadku decyzję podejmuje organizator.

 7. W przypadku podziału drużyny o zachowaniu uprawnień do gry w danej klasie rozgrywkowej decyduje większa ilość zawodników z poprzedniego składu.
  W przypadku równej ilości prawo zachowania uprawnień do gry w danej klasie rozgrywkowej zachowuje zespół w składzie, którego znajduje się kapitan
  z podzielonej drużyny.

 8. W przypadku zgłoszenia się do ligi większej od zakładanej przez organizatora ilości drużyn możliwe jest przeprowadzenie eliminacji. Sposób ich przeprowadzenia, termin oraz koszt, zostanie podany po zakończeniu naboru drużyn w odrębnym komunikacie.

  1. Eliminacje nie zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia się do ligi 22 lub mniej zespołów. Wówczas wszystkie zgłoszone zespoły dopuszczone zostaną do rozgrywek, po spełnieniu wymogów regulaminowych.

  2. W przypadku uzyskania przez drużynę awansu do ligi, poza opłatą za turniej eliminacyjny określoną przez organizatora, zobowiązana jest ona dodatkowo opłacić kwotę wpisowego do ligi, określoną za udział w rozgrywkach.

 9. W rozgrywkach nie mogą brać udział osoby będące zawodnikami zrzeszonymi
  w PZPS (wyjątek – jeden zawodnik poniżej 18 roku życia na drużynę). W przypadku, gdy w spotkaniu lub spotkaniach weźmie udział nieuprawniony zawodnik, mecze z udziałem tego zawodnika zostaną zweryfikowane, jako walkower stosując zasady tożsame jak określone w punkcie 1.25.

1.15.1 Złożenie protestu przez kapitana drużyny przeciwnej odnoszącego się do kwestii występowania zawodnika zrzeszonego powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia rozegrania meczu, protesty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Zespoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminów LALS i hali sportowo-widowiskowej. Kapitanowie są odpowiedzialni za zapoznanie własnej drużyny
  z wyżej wymienionymi regulaminami.

SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK

 1. W rozgrywkach prowadzonych w ramach Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki obowiązuje podział na poszczególne ligi oraz kategorie określony przed sezonem w odrębnym komunikacie.

 2. Mistrzostwo Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki zdobywają drużyny, które wygrają pierwszą ligę w swojej kategorii na zasadach określonych w aktualnym systemie rozgrywek.

 3. System prowadzenia rozgrywek oraz zasady spadków i awansów określone
  są przez organizatora i podane do wiadomości w odrębnym komunikacie, po zakończeniu naboru drużyn.

 4. Spotkania są rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS.

 5. Mecze w I i II lidze, prowadzone są do trzech wygranych setów. Punktacja wynosi:

 • za zwycięstwo w stosunku setów 3-0 i 3-1 – 3 punkty

 

 • za zwycięstwo w stosunku setów 3-2 – 2 punkty

 

 • za porażkę w stosunku setów 2-3 – 1 punkt

 

 • za porażkę w stosunku setów 1-3 i 0-3 – 0 punktów

 

Sposób punktacji w lidze kobiet i pozostałych klasach rozgrywkowych zostanie podany po zakończeniu naboru.

 1. O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:

 • większa ilość zdobytych punktów

 • ilość zwycięstw

 • lepszy stosunek setów (wyższa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez sety przegrane)

 • lepszy stosunek małych punktów (wyższa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone)

 • wynik bezpośredniego spotkania.

  1. W przypadku rozgrywania spotkań równolegle na dwóch lub trzech boiskach rozłożone będą kotary oddzielające poszczególne boiska.

  2. W przypadku wycofania się któreś z drużyn przed zakończeniem sezonu:

   1. Jeżeli dana drużyna rozegrała, co najmniej 51% spotkań, dotychczasowe wyniki są utrzymywane, a zaplanowane pozostałe mecze traktowane
    są, jako walkowery.

   2. Jeżeli dana drużyna rozegrała mniej aniżeli 51% spotkań, zarówno dotychczasowe jak i zaplanowane spotkania traktowane są, jako walkowery. Jednocześnie, drużyna zostaje ukarana wykluczeniem z ligi
    w kolejnym sezonie.

   3. Wpisowe nie jest zwracane.

  3. Stawiennictwo drużyny na mecz w składzie poniżej 6 zawodników lub jego zdekompletowanie poniżej tej ilości w trakcie trwania spotkania, traktowane będzie, jako walkower. W tym przypadku przeciwnik wygrywa spotkanie w stosunku setów 3-0 przy punktacji każdego z nich 25-0. Jednocześnie na zespół zostanie nałożona kara porządkowa w wysokości 50 złotych, pobrana z kaucji opłaconej przed sezonem.

 

  1. Każdy zespół I, II ligi oraz ligi kobiet zobowiązany jest posiadać jednakowo kolorystycznie stroje z numeracją. Zawodnik, którego strój będzie znacząco się różnić od pozostałych strojów bądź pozbawiony będzie numeracji, decyzją sędziego może nie zostać dopuszczony do gry. Gdy spowoduje to zdekompletowanie składu poniżej 6 zawodników, zastosowanie będzie mieć punkt 1.25.

 

  1. Drużyna ukarana trzecim walkowerem, zostaje wykluczona z rozgrywek LALS. Wpisowe nie jest zwracane. Dodatkowo na zespół zostaje nałożona dyskwalifikacja w kolejnym sezonie.

 

  1. O chęci przełożenia spotkania organizator powinien być poinformowany, co najmniej na 7 dni przed terminem spotkania. Mecz można przełożyć tylko i wyłącznie w uzasadnionym przypadku, przy zgodzie obu rywalizujących drużyn. Jednocześnie ostateczna decyzja leży w gestii organizatorów i uzależniona jest od możliwości technicznych i organizacyjnych, a na zespół może zostać nałożony obowiązek pokrycia części kosztów poniesionych w związku z przełożeniem meczu. Przełożenie meczu nie może skutkować niedogodnościami dla innych występujących w lidze drużyn (np. rozgrywanie więcej niż jednego spotkania dziennie). Przełożenie spotkanie musi odbyć się w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora.

 

  1. W rozgrywanych spotkaniach pierwszej i drugiej ligi drużynie przysługują dwie przerwy na żądanie w wymiarze 30 sekund w każdym secie.

 

SPRAWY RÓŻNE

  1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry
   i nagrody.

  2. Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora
   ich wizerunku (foto, wideo) dla celów marketingowych i promocyjnych, związanych z działalnością SKF Sportowy Luboń organizatora LALS.

  3. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

  4. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
   w szatniach.

  6. Każda osoba przebywająca na hali widowiskowo-sportowej jest zobowiązana
   do przestrzegania regulaminu hali widowiskowo-sportowej.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian poszczególnych punktów regulaminu. O zmianach tych kapitanowie drużyn będą niezwłocznie informowani.

  8. Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania LALS znajdują się na stronie internetowej www.lals.pl.

  9. Rozgrywki dofinansowane są ze środków pochodzących z Urzędu Miasta Luboń.

 

Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników
w duchu sportowej rywalizacji na boisku

Statystka odwiedzin: 249630
realizacja: IDcom-web.pl