12-13 września dokończenie sezonu 2019/2020 - 19-20 września FINAŁY SEZONU 2019/2020::Chcesz otrzymywać informację o zmianach na naszej stronie - zapisz się do newslettera::Nie masz z kim i/lub gdzie grać? Napisz do nas

REGULAMIN

Regulamin

Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
na sezon 2019/2020

CEL ROZGRYWANIA LIGI

1.1       Popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców Lubonia i okolic.

1.2       Wyłonienie najlepszych zespołów siatkarskich.

1.3       Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń

TERMIN I MIEJSCE LIGI

1.4       Rozgrywki ligowe odbywają się w niedziele (w wyjątkowych sytuacjach także w soboty) w okresie wrzesień 2019 – kwiecień 2020 (z zastrzeżeniem, że w przypadku niekorzystnego układu terminów także maj 2020) w hali sportowo-widowiskowej w Luboniu przy ulicy Hugona Kołłątaja 2 oraz hali sportowo-widowiskowej w Puszczykowie przy ulicy Podgórnej 21 lub innej hali wyznaczonej przez organizatora.

1.4.1       Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany po zakończeniu naboru zespołów oraz ewentualnym przeprowadzeniu eliminacji.

1.4.2       Terminy rozgrywania poszczególnych spotkań będą publikowane
na oficjalnej stronie ligi na Facebooku i/lub pod adresem www.lals.pl, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.5       Zgłoszenie zespołu drogą elektroniczną w terminie podanym w komunikacie organizacyjnym przed rozpoczęciem sezonu.

1.6       Wpłacenie na konto bezzwrotnej zaliczki na poczet wpisowego w wysokości 200zł/drużyna w terminie wyznaczonym przez organizatora komunikatem przedsezonowym, która jest potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa w rozgrywkach. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek.

1.7       Wpłacenie na konto wpisowego (pomniejszonego o wpłaconą zaliczkę) w wysokości określonej komunikatem przedsezonowym w terminie podanym przez organizatora po zakończeniu rekrutacji drużyn. Przewiduje się – I liga 1400zł (min.14 spotkań/drużyna), II liga 1400zł  (min. 14 spotkań/drużyna), III liga 1000zł (min.10 spotkań/drużyna), liga kobiet 1200zł  (min.12 spotkań/drużyna).

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń:
Nr konta: 95 2130 0004 2001 0532 9289 0001
Ul. 1 Maja 26a, 62-030 Luboń
Tytuł: na cele statutowe – nazwa drużyny

 

1.7.1       Drużyna, która nie dokona wpłaty w podanym terminie, zostanie wycofana
z rozgrywek. Jej miejsce zajmie kolejna uprawniona drużyna.

1.7.2       Dla zespołów, które w swoich składach posiadają, co najmniej 5 członków SKF Sportowy Luboń, którzy opłacili składki członkowskie za okres, co najmniej 6 miesięcy, wpisowe za LALS wynosi 200zł mniej niż standardowe wpisowe dla drużyn w danej klasie rozgrywkowej.

1.7.3       Zarząd SKF Sportowy Luboń na wniosek przedstawiciela drużyny może odroczyć płatność części wpisowego, w terminie nie dłuższym jednak niż do końca października 2019.

1.8       Dostarczenie organizatorowi przez osobę reprezentującą zespół formularza zgłoszeniowego (formularz Google) w terminie określonym komunikatem oraz zaakceptowanie regulaminu rozgrywek (podpisany wydruk) i dostarczenie go przed przystąpieniem zespołu do pierwszego spotkania

1.8.1       Zgłoszona do rozgrywek drużyna składa się minimalnie z 8 zawodników.

1.9       Od zawodników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców, dostarczona organizatorowi przed przystąpieniem zespołu do pierwszego meczu.

1.10   Do gry mogą przystąpić tylko te osoby, które są podane zarówno w formularzu zgłoszeniowym jak i w protokole meczowym.

1.10.1   Zawodnik może być zapisany tylko do jednej drużyny.

1.10.2   Organizator wprowadza możliwość zmiany przynależności do drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu, w okresie przerwy świąteczno-noworocznej (od zakończenia kolejki rozpoczynającego tę przerwę do kolejki poprzedzającej wznowienie rozgrywek). Kapitan drużyny, do której zawodnik dołączył, jest zobligowany poinformować o tym fakcie organizatora. Należy w tym przypadku wskazać zespół, z którego zawodnik przechodzi. 

1.10.3   W przypadku pozyskania do zespołu nowego zawodnika w trakcie trwania sezonu, kapitan drużyny zobligowany jest poinformować o tym fakcie organizatora, najpóźniej przed spotkaniem, w którym nowy zawodnik ma wystąpić. Zmiany w składach można dokonywać najpóźniej do zakończenia rudny zasadniczej.

1.10.3.1         Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek, do czasu pojawienia się na pierwszym meczu (potwierdzenie - obecność na protokole meczowym) są traktowani tożsamo jak nowi zawodnicy i stosuje się wobec nich zasady tożsame jak w przypadku nowych zawodników, niezgłoszonych jeszcze do rozgrywek.

1.10.4   Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia tożsamości zawodnika w przypadku uzasadnionej wątpliwości, iż nie został on zgłoszony do rozgrywek lub przypisany jest do innego zespołu. Sprawdzenie takie może dokonać także w przypadku podejrzenia, że zawodnik jest zrzeszony w PZPS lub jest niepełnoletni, bez podpisanej zgodny rodziców na udział w rozgrywkach.

1.11   Pierwsza i druga liga składa się z ośmiu zespołów, a ilość zespołów występujących w trzeciej lidze oraz pierwszej i drugiej lidze kobiet uzależniona jest od ilości zgłoszeń i możliwości organizacyjnych. Szczegółowy system rozgrywek zostanie podany w odrębnym komunikacie po zakończeniu naboru. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych warunków, zespół ma prawo do wycofania się z rozgrywek bez konsekwencji w ciągu jednego tygodnia od publikacji systemu rozgrywek.

1.12   W sezonie 2019/2020 do występowania w LALS uprawnione zostają zespoły, które
w poprzednim sezonie zajęły odpowiednie miejsca uprawniające do ponownej gry w tej samej klasie rozgrywkowej oraz zespoły, które uzyskały awans „z” bądź zanotowały spadek „do” - niższej klasy rozgrywkowej (zgodnie z obowiązującym systemem rozgrywek).

1.12.1   W przypadku wycofania się z rozgrywek zespołów uprawnionych do gry
w odpowiedniej klasie rozgrywkowej, zespoły te zostaną zastąpione przez drużyny najwyżej sklasyfikowane w sezonie poprzednim.

1.13   Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy drużyny. Warunkiem utrzymania prawa występowania w danej klasie rozgrywkowej jest ilość zawodników z zespołu, o zmienianej nazwie. W tym przypadku decyzję podejmuje organizator.

1.14   W przypadku podziału drużyny o zachowaniu uprawnień do gry w danej klasie rozgrywkowej decyduje większa ilość zawodników z poprzedniego składu.
W przypadku równej ilości prawo zachowania uprawnień do gry w danej klasie rozgrywkowej zachowuje zespół w składzie, którego znajduje się kapitan
z podzielonej drużyny.

1.15   W przypadku zgłoszenia się do ligi większej od zakładanej przez organizatora ilości drużyn lub w przypadku zgłoszenia się nowych drużyn z udokumentowanymi osiągnięciami, które w oczach organizatorów przewyższają najniższą klasę rozgrywkową w danej kategorii - możliwe jest przeprowadzenie eliminacji. Sposób ich przeprowadzenia, termin oraz koszt, zostanie podany po zakończeniu naboru drużyn w odrębnym komunikacie.

1.15.1    Eliminacje nie zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia się do ligi 24 lub mniej zespołów (łącznie ligi open) oraz 16 lub mniej zespołów (liga kobiet). Wówczas wszystkie zgłoszone zespoły dopuszczone zostaną do rozgrywek, po spełnieniu wymogów regulaminowych.

1.15.2    W przypadku uzyskania przez drużynę awansu do ligi, poza opłatą za turniej eliminacyjny określoną przez organizatora, zobowiązana jest ona dodatkowo opłacić kwotę wpisowego do ligi, określoną za udział w rozgrywkach.

1.16   W rozgrywkach nie mogą brać udział osoby będące zawodnikami zrzeszonymi
w PZPS czy okręgowych związkach siatkarskich. W przypadku, gdy w spotkaniu lub spotkaniach weźmie udział nieuprawniony zawodnik, mecze z udziałem tego zawodnika zostaną zweryfikowane, jako walkower stosując zasady tożsame jak określone w punkcie 1.26.

1.15.1 Złożenie protestu przez kapitana drużyny przeciwnej odnoszącego się do kwestii występowania zawodnika zrzeszonego powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia rozegrania meczu, protesty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

1.17   Zespoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminów LALS i hal sportowo-widowiskowych. Kapitanowie są odpowiedzialni za zapoznanie własnej drużyny
z wyżej wymienionymi regulaminami.

SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK

1.18   W rozgrywkach prowadzonych w ramach Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki obowiązuje podział na poszczególne ligi oraz kategorie określony przed sezonem w odrębnym komunikacie.

1.19   Mistrzostwo Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki zdobywają drużyny, które wygrają pierwszą ligę w swojej kategorii na zasadach określonych w aktualnym systemie rozgrywek.

1.20   System prowadzenia rozgrywek oraz zasady spadków i awansów określone
są przez organizatora i podane do wiadomości w odrębnym komunikacie, po zakończeniu naboru drużyn.

1.21   Spotkania są rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS.

1.22   Oficjalną piłką meczową rozgrywek jest Mikasa MVA200 oraz Mikasa V200W.

1.23   Mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów. Punktacja wynosi:

  • za zwycięstwo w stosunku setów 3-0 i 3-1 – 3 punkty

 

  • za zwycięstwo w stosunku setów 3-2 – 2 punkty

 

  • za porażkę w stosunku setów 2-3 – 1 punkt

 

  • za porażkę w stosunku setów 1-3 i 0-3 – 0 punktów

 

1.24   O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:

  • większa ilość zdobytych punktów
  • większa ilość zwycięstw
  • lepszy stosunek setów (wyższa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez sety przegrane)
  • lepszy stosunek małych punktów (wyższa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone)
  • wynik bezpośredniego spotkania/ń

 

1.25   W przypadku wycofania się którejś z drużyn przed zakończeniem sezonu:

1.25.1    Jeżeli dana drużyna rozegrała, co najmniej 51% spotkań, dotychczasowe wyniki są utrzymywane, a zaplanowane pozostałe mecze traktowane
są, jako walkowery.

1.25.2    Jeżeli dana drużyna rozegrała mniej aniżeli 51% spotkań, zarówno dotychczasowe jak i zaplanowane spotkania traktowane są, jako walkowery. Jednocześnie, drużyna zostaje ukarana wykluczeniem z ligi
w kolejnym sezonie.

1.25.3    Wpisowe nie jest zwracane.

1.26   Stawiennictwo drużyny na mecz w składzie poniżej 6 zawodników traktowane będzie, jako walkower. W tym przypadku przeciwnik wygrywa spotkanie w stosunku setów 3-0 przy punktacji każdego z nich 25-0. Jednocześnie na zespół zostanie nałożona kara porządkowa w wysokości 50 złotych, do opłacenia na konto organizatora przed kolejnym spotkaniem.

1.26.1   Dopuszcza się grę w składzie 5osobowym (lub mniejszym) tylko w przypadku zdekompletowania zespołu w trakcie spotkania na skutek kontuzji zawodnika.

1.26.2   Jeśli zdekompletowaniu ulegnie zespół grający z libero, to od kolejnego seta ten właśnie libero (pod warunkiem, że to nie on opuścił zespół) przestaje pełnić tę funkcję i staje się „normalnym” zawodnikiem. Set, w którym drużyna została zdekompletowana wygrywają przeciwnicy poprzez dodanie im brakujących do wygrania tego seta punktów.

 

1.27   Każdy zespół I i II ligi open oraz I ligi kobiet zobowiązany jest posiadać jednakowo kolorystyczne stroje z numeracją. Zawodnik, którego strój będzie znacząco się różnić od pozostałych strojów bądź pozbawiony będzie numeracji, decyzją sędziego może nie zostać dopuszczony do gry. Wszystkie zastrzeżenia, co do strojów zawodników drużyny przeciwnej powinny zostać zgłoszone sędziemu przez kapitana jeszcze przed meczem. Gdy spowoduje to zdekompletowanie składu poniżej 6 zawodników, zastosowanie będzie mieć punkt 1.26. W III lidze open oraz w II lidze kobiet jednakowo kolorystyczne stroje z numeracją nie są wymagane.

 

1.28   Libero – w każdym nowym secie może zmienić pozycję na boisku. Tak samo w drugą stronę, każdy może w nowym secie zagrać na libero. Przykład 1: w pierwszym secie zawodnik gra na libero, w drugim na rozegraniu. Przykład 2: w trzecim secie zawodnik gra na przyjęciu, w czwartym na libero.

 

1.29   Każdy z dwóch pierwszych walkowerów karany jest karą porządkową 50zł do opłacenia przed kolejnym spotkaniem. Drużyna ukarana trzecim walkowerem, zostaje wykluczona z rozgrywek LALS. Wpisowe nie jest zwracane. Dodatkowo na zespół zostaje nałożona dyskwalifikacja w kolejnym sezonie.

 

1.30   O chęci przełożenia spotkania organizator powinien zostać poinformowany, co najmniej na 7 dni przed terminem spotkania. Mecz można przełożyć tylko i wyłącznie w uzasadnionym przypadku, przy zgodzie obu rywalizujących drużyn. Jednocześnie ostateczna decyzja leży w gestii organizatorów i uzależniona jest od możliwości technicznych i organizacyjnych, a na zespół może zostać nałożony obowiązek pokrycia części kosztów poniesionych w związku z przełożeniem meczu. Przełożenie meczu nie może skutkować niedogodnościami dla innych występujących w lidze drużyn (np. rozgrywanie więcej niż jednego spotkania dziennie). Przełożone spotkanie musi odbyć się w miejscu i czasie zaproponowanym przez organizatora.

 

SPRAWY RÓŻNE

1.31   Organizator zapewnia obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry
i nagrody.

1.32   Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora
ich wizerunku (imię, nazwisko, foto, wideo) dla celów marketingowych i promocyjnych, związanych z działalnością SKF Sportowy Luboń, organizatora LALS.

1.33   Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

1.34   Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

1.35   Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
w szatniach.

1.36   Każda osoba przebywająca w hali widowiskowo-sportowej jest zobowiązana
do przestrzegania regulaminu tejże hali.

1.37   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian poszczególnych punktów regulaminu. O zmianach tych kapitanowie drużyn będą niezwłocznie informowani.

1.38   Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania LALS znajdują się na stronie internetowej www.lals.pl i/lub na oficjalnym profilu LALS na Facebooku.

1.39   Rozgrywki dofinansowane są ze środków pochodzących z Urzędu Miasta Luboń.

 

Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników
w duchu sportowej rywalizacji na boisku

 

Statystka odwiedzin: 504968
realizacja: IDcom.pl